nat 1 Bye GDK1 0 0
nat 1 BMW1 SAW1 0 0
nat 1 HHM1 BSH1 0 0
nat 1 BSH2 DPKM1 0 0
nat 1 SVZ1 DBH1 0 0
nat 1 DBH2 SRD1 0 0
nat 1 KNB1 KRM1 0 0
nat 1 OTM1 BOC1 0 0
nat 1 BOC2 LMW1 0 0
nat 3 BMW1 BSH1 0 0
nat 3 BSH2 GDK1 0 0
nat 3 Bye DBH1 0 0
nat 3 DBH2 SAW1 0 0
nat 3 HHM1 KRM1 0 0
nat 3 OTM1 DPKM1 0 0
nat 3 SVZ1 BOC2 0 0
nat 3 BOC1 SRD1 0 0
nat 3 KNB1 LMW1 0 0